Kansenkaart Zelhem 2030:

Vanuit vier werkgroepen zijn er diverse interne en externe onderzoeken uitgevoerd als basis voor de kansenkaart. Zo is er een verkeerscirculatieonderzoek geweest, een ondernemersonderzoek en een structuuronderzoek. Alle informatie is uiteindelijk vertaald naar een kansenkaart. Waarbij het achterliggende verhaal essentieel is. De kern van de plannen en het achterliggend verhaal is hieronder kort beschreven:

Om het centrum vitaal, veilig en krachtig te houden is een van de belangrijkste punten om auto`s te gast te laten wezen op de Markt. Op de kansenkaart is te zien dat de wens is om het terrein rondom de kerk actief te betrekken bij De Markt. Dit om de verbinding tussen De Markt, de kerk en de bibliotheek samen met het parkje te versterken. We zien kansen voor een Zelhemhuus (cultuurhuis) in het huidige pand en ter versterking van de bibliotheek. We denken deze verbinding te kunnen realiseren door er een groot plein van te maken incl. een gedeelte van de Burgemeester Rijpstrastraat en Hengeloseweg. Hierdoor is de auto echt te gast.

Daarnaast om een levendig plein te hebben en geïnspireerd op vroegere tijden (zie structuur analyse Zelhem, hieronder te downloaden) zien we meerwaarde in het toevoegen van een zogenaamd 4e bebouwingsfront aan de Ruurloseweg zijde. Hierdoor ontstaat er een opgesloten plein wat sfeervol kan worden aangekleed. Vanuit verkeersveiligheid, o.a. het verkeersonderzoek, constateren we de grootste verkeersbeweging van Halle richting Hengelo en andersom, dwars door het centrum heen. Door er een plein van te maken waarbij de auto te gast is, hopen we dit te beperken. De aansluiting Ruurloseweg – De Markt is nu een rechte lijn, door de Ruurloseweg verder van het Witte Paard af te leggen, komt er ruimte voor een vierde bebouwingsfront (huidige Ruurloseweg) rondom De Markt en dient de automobilist twee keer af te slaan, zie ook de kansenkaart, waardoor de snelheid eruit wordt gehaald.  Door de drie bushaltes te verplaatsen van het centrum naar de rotondes van de rondweg, kan wat gedaan worden aan de onveilige situaties op de Markt door het tweerichting busverkeer.

Vanuit o.a. verkeersveiligheid zien we kansen om de Smidsstraat en de Stationsstraat her in te richten met eenzijdig parkeren. Waardoor er een overzichtelijker inrichting ontstaat van de verkeersstromen.  Om het centrum te versterken is een derde zogenaamde grote anker gewenst in de Stationsstraat. Met de Jumbo, Kruitvat, Readshop en Ter Stal rond de Magnoliaweg, De Markt met haar centrumfunctie kan het een versterking zijn als er een derde trekker (anker) komt in de Stationsstraat om deze verder te versterken. De aansluiting Magnoliaweg – Hengeloseweg is vanuit verkeersveiligheid en beleefbaarheid ook een groot zorg- en aandachtspunt.

We leven in een snel veranderende tijd maar door het centrum aantrekkelijker te maken, veiliger en leefbaarder en vooral de verbinding tussen verleden, heden en toekomst te leggen zien wij grote kansen voor een Vitaal Zelhem.

Integrale Visie Zelhem 2030

We willen een structuurvisie opstellen voor Zelhem als geheel, met antwoord op de vraag wat het lange termijn perspectief is voor Zelhem. Wat zijn sterke en zwakke punten en waar liggende kansen. Om Zelhem een duidelijker gezicht te geven, is het nodig dat het onderscheidende en specifieke van Zelhem duidelijk in beeld wordt gebracht. Waarin is Zelhem uniek en waarvoor zouden mensen naar Zelhem willen komen? De propositie moet helder zijn en moet herkenbaar zijn in het centrumgebied. Er kan worden aangesloten op eeuwenoude bestaande historische symbolen (Smoks Hanne), maar het is ook mogelijk het onderscheid te zoeken in andere voor Zelhem kenmerkende zaken. Er ligt een eerste analyse van het DNA van Zelhem op stedenbouwkundig vlak. Dit zal worden aangevuld op het gebied van functies, waarden en activiteiten. We zijn het in grote lijnen eens over hoe de visie er uit moet zien: globaal, op structuurniveau en flexibel/aanpasbaar aan nieuwe toekomstige ontwikkelingen.

Update 28-02-2019:
Start bijeenkomst, kennismaking met externe landschapsarchitect & stedenbouwkundige waarbij o.a. de structuren van Zelhem zijn besproken en uitgetekend.

Update 25-03-2019:
2e bijeenkomst de opdracht verder doordacht. Waarbij we de historie, structuren en het DNA van Zelhem eerst gaan beschrijven zodat dit in een later stadium kan dienen als inspiratiebron.

Hoe denkt u over Zelhem in 2030? Deel uw visie via info@vkzelhem.nl

Projectteam

Nick Hoekman (trekker)
Lonneke Hebbink
Bert Elschot
Niek Willemsen
Marnix Meijer