Bijeenkomst Vitale Kernen

Woensdag 18 april 2018

Locatie: Theater de Brink

Verslag: Wim Heusinkveld

Aanwezig: zie bijgevoegde overzicht genodigden, leden Vitale Kernen, Jeanne Wissink, Jan Willem Speetjens Seinpost.

 

  1. Welkom

De gespreksleider van de bijeenkomst, Bert Elschot, heet een ieder hartelijk welkom en is zeer verheugd op een goede en gevarieerde opkomst. In kort wordt het doel en de agenda van de bijeenkomst toegelicht.

 

  1. Toelichting Vitale Kernen

In samenspraak met een visuele presentatie wordt door Bert Elschot de rol van de Vitale Kernen in de Gemeente Bronckhorst en specifiek voor Zelhem besproken. Tevens wordt een overzicht gegeven over de huidige stand van zaken, zoals het Manifest aangeboden aan burgemeester Besselink en de top 5 van aandachtspunten in Zelhem mede opgesteld door Seinpost. Aansluitend geeft Bert gaarne het woord aan de gastspreker Ger Melissen van Vitaal op Weg.

 

  1. Ger Melissen Vitaal op Weg

Vitaal op Weg is een organisatie die adviseert, organiseert en stimuleert in het leggen van verbindingen tussen inwoners, verenigingen, organisaties, overheid, bedrijfsleven en onderwijs door samenwerking, delen van kennis, e.d.

Ger geeft aan dat de goede en zeer gevarieerde opkomst initieert dat ergens sprake is van een verbindende factor tussen de aanwezige verenigingen, organisaties, instanties, etc.

Gert betoogt samenvattend:

  • samenwerking tussen partijen is lastig, moet zorgvuldig gebeuren en dient een stimulans tot stand te brengen om het samen op te pakken;
  • Je begint met een droom, dat een verlangen in beweging zet om vastberaden te finishen.
  • Samen op weg geeft meer participatie en samen bereik je een doel
  • Als je dit wilt bereiken dien je eerst te verbinden en daarvoor is deze bijeenkomst.

 

Aansluitend wordt in een interactief gesprek met de aanwezigen de bovenstaande punten aan de orde gesteld en gevraagd om een reactie:

 

Vraagt aandacht voor het betaalbaar houden van activiteiten voor jong en oud

 

 

Huurdersvereniging

Vraagt aandacht voor de begeleiding van met name jongeren. Daarnaast is voldoende woningbouw een belangrijk item.

 

 

Jeugdsoos

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de komen vakantieweek al weer in volle gang. Verder wordt er nagedacht om de jeugdsoos weer nieuw leven in te blazen. Betrokkenheid van de jeugd zelf maar ook van de ouders is hier van het grootste belang. Met name vanuit de laatste groep zouden we nog wel hulp kunnen gebruiken.

 

 

Huurdersvereniging

Bevestigd nogmaals dat er voldoende voorzieningen moeten zijn voor de jeugd, daarin kan juist de jeugdsoos een belangrijke functie in vervullen.

 

 

Huurdersvereniging

Vraag aandacht voor de verkeersveiligheid met name ter hoogte van de parkeerplaats bij de Jumbo.

 

 

Rode Kruis

Nol doet een oproep aan alle aanwezigen om binnen hun eigen vereniging, organisatie, instantie na te denken en zo mogelijk iets in gang te zetten betreffende de onderwerpen welke op deze bijeenkomst aan de orde zijn. Deze te ventileren en terug te koppelen naar Vitale Kernen.

 

 

Huurdersvereniging

Vraag aandacht voor het betaalbaar houden van de huurwoning en gemeentelijke belastingen, e.d.  Indirect het gevolg hiervan levert achterstandsproblemen op.

 

 

Petanqueclub

Roept waardering op voor het initiatief van Vitale Kernen. Maakt hier de kanttekening bij dat het succes afhankelijk is van:

·         Geeft het een duidelijk gezicht;

·         Wees transparant in het bedenken en de uitvoering;

·         Communiceer helder en duidelijk via website, facebook e.d.;

·         Geef duidelijk de wijze hoe verder;

·         Hoe en wanneer zien we Vitale Kernen weer opnieuw.

Zijn ervaring is dat afspraken/verwachtingen soms op onvoldoende wijze worden/zijn gecommuniceerd en/of al worden/zijn gerealiseerd.

 

  1. Vragen en afsluiting

Bert Elschot bedankt Ger Melissen voor zijn presentatie en biedt hem nadien een fles wijn voor zijn bijdrage aan de bijeenkomst.

De oproep voor vragen en reacties:

 

 

CBO ‘t Loo

Miste enigszins het onderwijs in de top 5 aandachtspunten Wilco benadrukte dat met name de scholen een verzamelplek is van ouders en kinderen. Bert Elschot geeft aan dat het onderwijs zeker onderdeel is het totale plaatje.

 

 

Avonturijn BSO

Avonturijn bezit verschillende locaties voor BSO in het dorp Zelhem. Yolanda vraagt met name aandacht om tevens de kleine kernen in dit proces te betrekken. Een Vitale Kern Zelhem is meer dan alleen de dorpskern, maar wordt ook mede in stand gehouden door de kleine kernen, buurtschappen, e.d.

 

 

Lambertikerk

In het verleden zijn een aantal initiatieven mislukt (St. Sport en Recreatie, Dorpsbelang). Zijn ervaring is dat wanneer bepaalde dingen niet meer in een bepaalde context past, de gemeente zich snel terugtrekt (helaas … pindakaas). Bert Elschot geeft aan dat met name de Vitale Kernen zich richt op de langere termijn en deze opmerking zeer ter harte neemt.

 

 

|Mannenkoor

Het Mannenkoor heeft in de loop der jaren verschillende locaties gehad (Geb. Chr. Belangen, Dennenlust en thans de Brink). Met alle waardering voor het bestuur en de vrijwilligers van de Brink, echter een ideale en toekomstbestendige situatie is het allerzins. Voor de langere termijn is een kulturhus een goede oplossing. Bert Elschot antwoordt hierop dat het inrichten en het instand houden van een kulturhus afhankelijk is van veel factoren die nader moeten worden onderzocht.

 

 

Muziekver. Pr. Juliana

In hoeverre is de gemeente bereidt dit financieel te bekostigen en in hoeverre zijn de politiek partijen benaderd. Bert Elschot antwoord hierop:

·         Er is een budget beschikbaar

·         We worden als Vitale Kernen zeer serieus genomen

·         Er is manifest opgesteld gezamenlijk door alle Vitale Kernen in Bronckhorst en aangeboden aan de burgemeester. De burgemeester heeft op haar beurt deze aangeboden aan alle fractieleiders van de politieke partijen met als boodschap deze mee te nemen in de onderhandeling voor een nieuwe college.

·         Het voornemen is de politieke partijen apart te gaan benaderen

 

 

OBS Jan Ligthart

Geeft aan om met name in dit proces de jonge inwoners van Zelhem te betrekken. Dit wordt door Bert Elschot beaamt.

 

Geen vragen meer aan de orde te zijn geeft Bert aan dat voor de zomervakantie op enerlei wijze aandacht, initiatieven of anderszins de Vitale Kernen weer naar buiten treedt, er aansluitend gelegenheid is voor een drankje, bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen een welthuis.