Vitale Kernen Zelhem: The next step

Vitale Kernen Zelhem: The next step

In de vier grootste kernen (Vorden, Zelhem, Hengelo en Steenderen) zijn groepen van betrokken ondernemers, inwoners, vertegenwoordigers van cultuur, welzijn en onderwijs, samen met gebiedsambtenaren van de gemeente Bronckhorst, alweer anderhalf jaar aan de slag om te komen tot een toekomstvisie. De visie gaat vooral over de centrumgebieden, waar de meeste voorzieningen zijn geconcentreerd en die daarmee in hoge mate de vitaliteit bepalen, maar biedt ook ruimte voor andere belangrijke plekken en functies in het dorp, zoals wonen. Aanbod van voldoende betaalbare woningen voorkomt immers dat jongeren het dorp verlaten. Bijzonder is dat de gemeente ervoor koos de planvorming van onderaf tot stand te laten komen en te experimenteren met participatie. Vooraf werden bijna geen kaders meegegeven aan de werkgroepen, hetgeen heeft geleid tot een verschillende aanpak per kern.

De werkgroep Vitale Kernen Zelhem (VK Zelhem) heeft, via een aantal tussenstappen en mede op basis van een breed uitgezet onderzoek onder inwoners (via het inwonerspanel van de gemeente), een tiental speerpunten benoemd voor de kern Zelhem (alles binnen de rondweg). Dat zijn punten die de vitaliteit in sterke mate bepalen en die hoog op de agenda staan. De punten zijn in de vorm van een bondige rapportage verwoord en najaar 2018 aangeboden aan het college van B&W. Daarbij is ook om een budget gevraagd om de plannen verder uit te werken naar concrete projecten en te komen tot uitvoering.

Eind 2018 is door de gemeente een bedrag van € 500.000 ter beschikking gesteld voor het project Vitale Kernen, te verdelen over 4 kernen. Bijzonder is ook dat een tweede stap wordt gezet in participatie door de oprichting van gemengde projectgroepen, waar ambtenaren én werkgroepleden met elkaar op gelijkwaardige basis gaan samenwerken en samen het project nader inrichten. Per project is bekeken welke werkgroepleden hier tijd en expertise willen inbrengen én welke ambtenaren worden hiervoor vrij gemaakt. Intussen hebben wij als werkgroep, kijkend naar onze concrete invloed, de top 10 verder uitgediept en komen tot 4 actiepunten waaraan we komende tijd in vier projectgroepen incl. gemeente met prioriteit aan gaan werken. Daarnaast spelen er nog vele andere thema’s, hierin kan VK Zelhem adviseren maar zijn echt andere partijen in de lead, zoals de thema’s wonen, sport, onderwijs en de bibliotheek. Hier zijn groepsleden wel vertegenwoordigd, maar hebben we vooral een signalerende functie/rol.

1: Opstellen van een integrale lange termijn visie op Zelhem  2030
We willen een structuurvisie opstellen voor Zelhem als geheel, met antwoord op de vraag wat het lange termijn perspectief is voor Zelhem. Wat zijn sterke en zwakke punten en waar liggende kansen. Om Zelhem een duidelijker gezicht te geven, is het nodig dat het onderscheidende en specifieke van Zelhem duidelijk in beeld wordt gebracht. Waarin is Zelhem uniek en waarvoor zouden mensen naar Zelhem willen komen? De propositie moet helder zijn en moet herkenbaar zijn in het centrumgebied. Er kan worden aangesloten op eeuwenoude bestaande historische symbolen (Smoks Hanne), maar het is ook mogelijk het onderscheid te zoeken in andere voor Zelhem kenmerkende zaken. Er ligt een eerste analyse van het DNA van Zelhem op stedenbouwkundig vlak. Dit kan worden aangevuld op het gebied van functies, waarden en activiteiten. We zijn het in grote lijnen eens over hoe de visie er uit moet zien: globaal, op structuurniveau en flexibel/aanpasbaar aan nieuwe toekomstige ontwikkelingen.

2: Een centrum met een duidelijke verkeersstructuur waar auto’s en langzaam verkeer zo min mogelijk conflicteren
Tweederde van de inwoners geeft in de enquête aan dat het centrum van Zelhem op meerdere punten onveilig is voor langzaam verkeer. De verkeersafwikkeling wordt als onduidelijk ervaren en zorgt voor onveilige situaties. Er is behoefte aan studie naar de verkeerscirculatie en knelpunten in de verkeersveiligheid. Als eerste stap gaan we samen met een bureau een verkeersonderzoek uitvoeren.

3: Een centrum waar culturele voorzieningen (theater, bibliotheek) niet verdwijnen maar juist behouden blijven en vernieuwen.
We kijken of we culturele functies kunnen clusteren en op welke plek. We gaan de mogelijkheden van een Kulturhus onderzoeken of beter gezegd een Zelhemhus. We denken mee over geschikte partners voor de bibliotheek.

4: Een blijvend krachtig winkel- en horecagebied, compact en aantrekkelijk
Zelhem beschikt over een redelijk compleet dorpscentrum, met een mix van winkels, horeca, diensten, maar is weinig compact en kent een onduidelijke afbakening. Aan de westzijde is Jumbo de trekker, maar aan de oostzijde ontbreekt een trekker. Enkele ‘trekkers’ liggen nogal verstopt en dragen te weinig bij aan de kracht van het centrum. Het winkelfront wordt op veel plekken onderbroken door woningen en de leegstand loopt langzaam op. We brengen de knelpunten in kaart en voeren verkennende gesprekken met winkels in het dorp. Doel is te komen tot een heldere winkelstructuur.

Download hier de rapportage:
Rapportage VK Zelhem