FQA: Wat doet VK Zelhem eigenlijk??

FQA: Wat doet VK Zelhem eigenlijk??

Een veel gestelde vraag is ‘Wat doet VK Zelhem eigenlijk?’ in deze blog geven we jullie antwoord op deze vraag!

Project:
In de zomer van 2017 is de gemeente Bronckhorst begonnen met het proces Vitale Kernen. In de vier grootste kernen (Vorden, Zelhem, Hengelo en Steenderen) zijn groepen van betrokken ondernemers, inwoners, vertegenwoordigers van cultuur, welzijn en onderwijs, samen met (gebieds)ambtenaren van de gemeente Bronckhorst aan de slag om te komen tot een toekomstbestendig dorp.

Rol VK Zelhem:
De werkgroep VK Zelhem bestaat uit 17 gelijkwaardige leden, waaronder enkele ambtenaren van de gemeente Bronckhorst, en komt 1 keer per maand bijeen. Tijdens deze maandelijkse vergadering wordt de stand van zaken besproken m.b.t. de actiepunten en de koers van VK Zelhem . VK Zelhem heeft een verbindende, agenderende, adviserende, signalerende en aanjagende rol. VK Zelhem adviseert het college van b & w over plannen en projecten, die het dorp en het centrumgebied aantrekkelijker maken.

Samen met de inwoners (Moet Zelhem op de schop?!) zijn de belangrijkste thema`s benoemd en tot een Top 11 uitgewerkt. De rapportage vormt de input voor het verdere proces.

Rol gemeente:
De gemeente heeft t/m 2022 elk jaar € 5 ton te verdelen over de kernen. Dat geld gaat naar plannen en projecten die bijdragen aan de uitwerking van de visies. Zodra zaken in de openbare ruimte aangepast moeten worden, is de gemeente aan zet en brengt zij haar kennis en ervaring in op dit terrein.  De gemeenteraad heeft uiteraard het laatste woord als het gaat om grote investeringen. De gemeente is onderdeel van de werkgroep.

Vervolg:
Eind 2018 heeft VK Zelhem haar rapportage aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin zijn de 11 belangrijkste punten en aanbevelingen beschreven. Begin 2019 heeft de werkgroep deze Top 11 nader bekeken vanuit het oogpunt ‘ligt het onderwerp binnen de invloedssfeer van de werkgroep’?

Het nummer 1 thema in Zelhem, ‘Wonen’ valt bijvoorbeeld niet in de directe invloedssfeer van de werkgroep. VK Zelhem heeft hier net als u een signalerende en agenderende rol. Bekijkend vanuit de bedoeling en de werkruimte die de gemeente de werkgroep heeft gegeven is onderstaande top 4 aan actiepunten gevormd.

Actiepunt 1:
Opstellen visie op Zelhem in 2030

Actiepunt 2:
Verbeteren verkeerscirculatie via inzicht in de verkeersstromen (verkeersonderzoek)

Actiepunt 3:
Versterken culturele voorzieningen en onderlinge samenwerking

Actiepunt 4:
Werken aan krachtig winkel & horeca gebied

Heeft u vragen, opmerkingen, verzoeken of juist ideeën?

Spreek een van de werkgroepleden (zie voor de namen onze homepage) aan of mail ons!

Contact:

Email: info@vkzelhem.nl

Lees meer over VK Zelhem